Skip to main content

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Community Audio
by QuanTheAmThienVien
audio
eye 884
favorite 1
comment 0
Bát Nhã Ba La Mật Đa - Đại Sư Pháp Vân Trí bát nhả suối nguồn thanh tịnh Phát từ thân khẩu ý tâm mình Phá tan màn u tối vô minh Ra Tam giới thoát vòng sanh tữ Tánh bát nhả viễn ly văn tự Chẳng luận bàn ngôn ngữ tư duy Bất khả đắc bất khả tư nghì Ai đạt ngộ tam thiên sụp đổ Chơn bát nhả quang minh rực rỡ Chuyển mê thành thiết trí như lai Tám mươi ngàn khỗ nảo trần ai Là tự tánh niết...
Topic: DaiSuPhapVan Kinh Thu Lang Nghiem Nhan Qua Ba Doi Duy Ma Cat Dieu Phap Lien Hoa Bich Nham Luc Van...